ChemiPark Technologiczny Sp. z o.o.
ChemiPark Technologiczny Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
tel: +48 71 794 20 60
fax: +48 71 794 20 90
e-mail: chemipark@pcc.eu

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000285807
NIP 988-025-93-66
REGON 020571129
BDO 000148205
Kapitał zakładowy i wpłacony 5 292 000 PLN


18.05.2021 Plan połączenia ChemiPark Technologiczny Sp. z o.o. i Pack4Chem Sp. z o.o.

01.07.2021 Postanowienie o połączeniu ChemiPark Technologiczny Sp. z o.o. i Pack4Chem Sp. z o.o.


Ogólne warunki zakupów

General Terms and Conditions of Purchase